Giá cơ sở
Ngày Xăng 92 Xăng 95 Dầu diesel 0,05S Dầu hỏa Dầu mazut 3,5S Xăng E5
16/09/2019 00 đồng/lít 20.143 đồng/lít 16.200 đồng/lít 15.362 đồng/lít 14.090 đồng/kg 19.114 đồng/lít
31/08/2019 00 đồng/lít 20.235 đồng/lít 16.339 đồng/lít 15.327 đồng/lít 13.828 đồng/kg 19.223 đồng/lít
16/08/2019 00 đồng/lít 20.405 đồng/lít 16.504 đồng/lít 15.396 đồng/lít 14.072 đồng/kg 19.358 đồng/lít
01/08/2019 00 đồng/lít 20.919 đồng/lít 17.023 đồng/lít 15.966 đồng/lít 15.927 đồng/kg 19.902 đồng/lít
17/07/2019 00 đồng/lít 21.235 đồng/lít 16.997 đồng/lít 15.959 đồng/lít 15.980 đồng/kg 20.279 đồng/lít
02/07/2019 00 đồng/lít 20.517 đồng/lít 16.949 đồng/lít 15.937 đồng/lít 15.220 đồng/kg 19.653 đồng/lít
17/06/2019 00 đồng/lít 20.134 đồng/lít 16.657 đồng/lít 15.611 đồng/lít 15.115 đồng/kg 19.233 đồng/lít
01/06/2019 00 đồng/lít 21.219 đồng/lít 17.394 đồng/lít 16.225 đồng/lít 15.354 đồng/kg 20.617 đồng/lít
17/05/2019 00 đồng/lít 21.599 đồng/lít 17.614 đồng/lít 16.422 đồng/lít 15.536 đồng/kg 20.945 đồng/lít
02/05/2019 00 đồng/lít 22.474 đồng/lít 17.695 đồng/lít 16.625 đồng/lít 16.002 đồng/kg 21.613 đồng/lít
17/04/2019 00 đồng/lít 21.978 đồng/lít 17.394 đồng/lít 16.262 đồng/lít 15.617 đồng/kg 21.159 đồng/lít
02/04/2019 00 đồng/lít 21.337 đồng/lít 17.087 đồng/lít 15.971 đồng/lít 15.572 đồng/kg 20.630 đồng/lít
21/11/2018 00 đồng/lít 19.239 đồng/lít 17.417 đồng/lít 16.242 đồng/lít 15.186 đồng/kg 18.627 đồng/lít
06/11/2018 00 đồng/lít 21.065 đồng/lít 18.544 đồng/lít 17.177 đồng/lít 15.961 đồng/kg 20.300 đồng/lít
22/10/2018 00 đồng/lít 22.803 đồng/lít 19.245 đồng/lít 17.808 đồng/lít 16.347 đồng/kg 21.895 đồng/lít
06/10/2018 00 đồng/lít 23.385 đồng/lít 19.341 đồng/lít 17.716 đồng/lít 16.024 đồng/kg 22.469 đồng/lít
21/09/2018 00 đồng/lít 22.730 đồng/lít 18.526 đồng/lít 16.983 đồng/lít 14.942 đồng/kg 21.794 đồng/lít
06/09/2018 00 đồng/lít 22.437 đồng/lít 18.469 đồng/lít 16.859 đồng/lít 14.916 đồng/kg 21.474 đồng/lít
22/08/2018 00 đồng/lít 21.874 đồng/lít 17.686 đồng/lít 16.263 đồng/lít 14.743 đồng/kg 20.883 đồng/lít
07/08/2018 00 đồng/lít 21.731 đồng/lít 17.538 đồng/lít 16.379 đồng/lít 15.083 đồng/kg 20.805 đồng/lít
22/07/2018 00 đồng/lít 21.272 đồng/lít 17.242 đồng/lít 16.174 đồng/lít 14.826 đồng/kg 20.464 đồng/lít
07/07/2018 00 đồng/lít 21.338 đồng/lít 17.455 đồng/lít 16.243 đồng/lít 14.942 đồng/kg 20.533 đồng/lít
07/06/2018 00 đồng/lít 22.209 đồng/lít 17.850 đồng/lít 16.471 đồng/lít 14.812 đồng/kg 21.210 đồng/lít
23/05/2018 00 đồng/lít 22.342 đồng/lít 17.994 đồng/lít 16.640 đồng/lít 14.637 đồng/kg 21.365 đồng/lít
17/05/2018 00 đồng/lít 21.599 đồng/lít 17.614 đồng/lít 16.422 đồng/lít 15.536 đồng/kg 20.945 đồng/lít
08/05/2018 00 đồng/lít 21.362 đồng/lít 17.307 đồng/lít 16.117 đồng/lít 13.759 đồng/kg 20.398 đồng/lít
23/04/2018 00 đồng/lít 20.951 đồng/lít 16.934 đồng/lít 15.781 đồng/lít 13.360 đồng/kg 19.890 đồng/lít
07/04/2018 00 đồng/lít 00 đồng/lít 16.554 đồng/lít 15.281 đồng/lít 12.953 đồng/kg 19.722 đồng/lít
08/03/2018 00 đồng/lít ---- đồng/lít 15.808 đồng/lít 15.013 đồng/lít 12.580 đồng/kg 19.044 đồng/lít
21/02/2018 00 đồng/lít ---- đồng/lít 15.716 đồng/lít 14.665 đồng/lít 12.528 đồng/kg 18.940 đồng/lít
03/02/2018 00 đồng/lít ---- đồng/lít 16.637 đồng/lít 15.270 đồng/lít 13.085 đồng/kg 19.813 đồng/lít
19/01/2018 00 đồng/lít ---- đồng/lít 16.359 đồng/lít 15.020 đồng/lít 12.915 đồng/kg 19.529 đồng/lít
04/01/2018 00 đồng/lít ---- đồng/lít 15.929 đồng/lít 14.527 đồng/lít 12.767 đồng/kg 19.100 đồng/lít
20/12/2017 19.103 đồng/lít ---- đồng/lít 15.586 đồng/lít 14.077 đồng/lít 12.462 đồng/kg 19.789 đồng/lít
05/12/2017 19.165 đồng/lít ---- đồng/lít 15.557 đồng/lít 14.102 đồng/lít 12.621 đồng/kg 18.847 đồng/lít
20/11/2017 19.180 đồng/lít ---- đồng/lít 15.319 đồng/lít 14.017 đồng/lít 12.732 đồng/kg 18.843 đồng/lít
04/11/2017 18.446 đồng/lít ---- đồng/lít 14.861 đồng/lít 13.398 đồng/lít 12.179 đồng/kg 18.158 đồng/lít
20/10/2017 18.005 đồng/lít ---- đồng/lít 14.590 đồng/lít 12.999 đồng/lít 11.744 đồng/kg 17.744 đồng/lít
05/10/2017 18.129 đồng/lít ---- đồng/lít 14.768 đồng/lít 13.623 đồng/lít 11.848 đồng/kg 17.841 đồng/lít
20/09/2017 18.221 đồng/lít ---- đồng/lít 14.621 đồng/lít 13.305 đồng/lít 11.636 đồng/kg 17.926 đồng/lít
05/09/2017 17.902 đồng/lít ---- đồng/lít 13.950 đồng/lít 12.732 đồng/lít 11.148 đồng/kg 17.629 đồng/lít
19/08/2017 17.596 đồng/lít ---- đồng/lít 13.822 đồng/lít 12.583 đồng/lít 11.105 đồng/kg 17.344 đồng/lít
04/08/2017 17.135 đồng/lít ---- đồng/lít 13.865 đồng/lít 12.508 đồng/lít 11.097 đồng/kg 16.913 đồng/lít
20/07/2017 16.426 đồng/lít ---- đồng/lít 13.329 đồng/lít 11.936 đồng/lít 10.833 đồng/kg 16.251 đồng/lít
05/07/2017 16.069 đồng/lít ---- đồng/lít 12.957 đồng/lít 11.665 đồng/lít 10.776 đồng/kg 15.918 đồng/lít
20/06/2017 16.504 đồng/lít ---- đồng/lít 12.835 đồng/lít 11.380 đồng/lít 10.666 đồng/kg 16.349 đồng/lít
05/06/2017 17.366 đồng/lít ---- đồng/lít 13.485 đồng/lít 12.118 đồng/lít 11.035 đồng/kg 17.154 đồng/lít
20/05/2017 17.063 đồng/lít ---- đồng/lít 13.260 đồng/lít 11.792 đồng/lít 10.896 đồng/kg 16.871 đồng/lít
05/05/2017 17.274 đồng/lít ---- đồng/lít 13.603 đồng/lít 12.053 đồng/lít 10.902 đồng/kg 17.068 đồng/lít
20/04/2017 17.997 đồng/lít ---- đồng/lít 14.119 đồng/lít 12.635 đồng/lít 11.270 đồng/kg 17.746 đồng/lít
05/04/2017 17.233 đồng/lít ---- đồng/lít 13.469 đồng/lít 11.988 đồng/lít 10.616 đồng/kg 17.032 đồng/lít
21/03/2017 17.314 đồng/lít ---- đồng/lít 13.838 đồng/lít 12.177 đồng/lít 10.850 đồng/kg 17.099 đồng/lít
06/03/2017 18.022 đồng/lít ---- đồng/lít 14.447 đồng/lít 12.834 đồng/lít 11.378 đồng/kg 17.760 đồng/lít
18/02/2017 18.398 đồng/lít ---- đồng/lít 14.305 đồng/lít 12.758 đồng/lít 11.323 đồng/kg 18.118 đồng/lít
03/02/2017 18.163 đồng/lít ---- đồng/lít 14.022 đồng/lít 12.520 đồng/lít 11.206 đồng/kg 17.899 đồng/lít
19/01/2017 18.097 đồng/lít ---- đồng/lít 14.047 đồng/lít 12.600 đồng/lít 11.623 đồng/kg 17.836 đồng/lít
04/01/2017 18.153 đồng/lít ---- đồng/lít 14.007 đồng/lít 12.703 đồng/lít 11.627 đồng/kg 17.889 đồng/lít
20/12/2016 18.194 đồng/lít ---- đồng/lít 13.683 đồng/lít 12.393 đồng/lít 11.184 đồng/kg 17.922 đồng/lít
05/12/2016 17.175 đồng/lít ---- đồng/lít 12.922 đồng/lít 11.569 đồng/lít 10.362 đồng/kg 16.972 đồng/lít
19/11/2016 16.371 đồng/lít ---- đồng/lít 12.509 đồng/lít 10.965 đồng/lít 9.687 đồng/kg 16.221 đồng/lít
04/11/2016 17.492 đồng/lít ---- đồng/lít 13.242 đồng/lít 11.657 đồng/lít 10.060 đồng/kg 17.176 đồng/lít
20/10/2016 17.445 đồng/lít ---- đồng/lít 13.323 đồng/lít 11.843 đồng/lít 10.065 đồng/kg 17.133 đồng/lít
05/10/2016 16.704 đồng/lít ---- đồng/lít 12.424 đồng/lít 11.023 đồng/lít 9.473 đồng/kg 16.441 đồng/lít
20/09/2016 16.532 đồng/lít ---- đồng/lít 12.255 đồng/lít 10.886 đồng/lít 9.343 đồng/kg 16.281 đồng/lít
05/09/2016 16.376 đồng/lít ---- đồng/lít 12.388 đồng/lít 10.985 đồng/lít 9.339 đồng/kg 16.136 đồng/lít
19/08/2016 15.374 đồng/lít ---- đồng/lít 11.914 đồng/lít 10.496 đồng/lít 8.837 đồng/kg 15.225 đồng/lít
04/08/2016 14.699 đồng/lít ---- đồng/lít 11.661 đồng/lít 10.296 đồng/lít 8.623 đồng/kg 14.250 đồng/lít
20/07/2016 15.303 đồng/lít ---- đồng/lít 12.349 đồng/lít 10.921 đồng/lít 9.137 đồng/kg 14.843 đồng/lít
05/07/2016 16.394 đồng/lít ---- đồng/lít 12.770 đồng/lít 11.336 đồng/lít 9.152 đồng/kg 15.914 đồng/lít
20/06/2016 16.807 đồng/lít ---- đồng/lít 12.893 đồng/lít 11.431 đồng/lít 8.892 đồng/kg 16.319 đồng/lít
04/06/2016 17.148 đồng/lít ---- đồng/lít 12.754 đồng/lít 11.364 đồng/lít 8.714 đồng/kg 16.655 đồng/lít
20/05/2016 16.468 đồng/lít ---- đồng/lít 12.146 đồng/lít 10.676 đồng/lít 8.473 đồng/kg 15.987 đồng/lít
05/05/2016 16.225 đồng/lít ---- đồng/lít 11.869 đồng/lít 10.484 đồng/lít 8.183 đồng/kg 15.748 đồng/lít
20/04/2016 15.579 đồng/lít ---- đồng/lít 10.933 đồng/lít 9.783 đồng/lít 7.560 đồng/kg 15.114 đồng/lít
05/04/2016 15.740 đồng/lít ---- đồng/lít 10.890 đồng/lít 9.792 đồng/lít 7.496 đồng/kg 15.272 đồng/lít
21/03/2016 15.469 đồng/lít ---- đồng/lít 10.856 đồng/lít 9.814 đồng/lít 7.456 đồng/kg 15.006 đồng/lít
04/03/2016 14.122 đồng/lít ---- đồng/lít 10.563 đồng/lít 9.900 đồng/lít 7.294 đồng/kg 13.684 đồng/lít
18/02/2016 13.752 đồng/lít ---- đồng/lít 10.119 đồng/lít 9.494 đồng/lít 7.260 đồng/kg 13.321 đồng/lít
03/02/2016 14.713 đồng/lít ---- đồng/lít 9.580 đồng/lít 8.905 đồng/lít 7.225 đồng/kg 14.263 đồng/lít
19/01/2016 15.442 đồng/lít ---- đồng/lít 10.207 đồng/lít 9.388 đồng/lít 7.245 đồng/kg 14.759 đồng/lít
04/01/2016 16.032 đồng/lít ---- đồng/lít 11.119 đồng/lít 10.274 đồng/lít 7.546 đồng/kg 15.339 đồng/lít
18/12/2015 16.405 đồng/lít ---- đồng/lít 11.984 đồng/lít 11.065 đồng/lít 8.162 đồng/kg 15.910 đồng/lít
03/12/2015 16.796 đồng/lít ---- đồng/lít 13.230 đồng/lít 12.201 đồng/lít 9.104 đồng/kg 16.301 đồng/lít
18/11/2015 17.054 đồng/lít ---- đồng/lít 13.614 đồng/lít 12.647 đồng/lít 9.488 đồng/kg 16.559 đồng/lít
03/11/2015 17.122 đồng/lít ---- đồng/lít 13.513 đồng/lít 12.523 đồng/lít 9.571 đồng/kg 16.737 đồng/lít
19/10/2015 18.113 đồng/lít ---- đồng/lít 13.945 đồng/lít 13.004 đồng/lít 9.887 đồng/kg 17.618 đồng/lít
03/10/2015 18.139 đồng/lít ---- đồng/lít 13.723 đồng/lít 12.725 đồng/lít 9.442 đồng/kg 17.644 đồng/lít
18/09/2015 17.950 đồng/lít ---- đồng/lít 13.886 đồng/lít 12.799 đồng/lít 9.648 đồng/kg 17.455 đồng/lít
03/09/2015 17.338 đồng/lít ---- đồng/lít 13.310 đồng/lít 12.286 đồng/lít 9.351 đồng/kg 16.843 đồng/lít
19/08/2015 18.536 đồng/lít ---- đồng/lít 13.421 đồng/lít 12.409 đồng/lít 10.136 đồng/kg 18.041 đồng/lít
04/08/2015 19.304 đồng/lít ---- đồng/lít 13.862 đồng/lít 13.112 đồng/lít 10.872 đồng/kg 18.809 đồng/lít
20/07/2015 20.120 đồng/lít ---- đồng/lít 14.681 đồng/lít 13.750 đồng/lít 11.434 đồng/kg 19.625 đồng/lít
04/07/2015 20.907 đồng/lít ---- đồng/lít 15.793 đồng/lít 14.878 đồng/lít 12.306 đồng/kg 20.412 đồng/lít
19/06/2015 21.758 đồng/lít ---- đồng/lít 16.077 đồng/lít 15.099 đồng/lít 12.730 đồng/kg 21.263 đồng/lít
04/06/2015 21.483 đồng/lít ---- đồng/lít 16.364 đồng/lít 15.374 đồng/lít 13.251 đồng/kg 20.988 đồng/lít
20/05/2015 21.490 đồng/lít ---- đồng/lít 16.711 đồng/lít 15.751 đồng/lít 13.477 đồng/kg 20.995 đồng/lít
05/05/2015 20.673 đồng/lít ---- đồng/lít 16.205 đồng/lít 15.815 đồng/lít 12.956 đồng/kg 20.178 đồng/lít
13/04/2015 18.277 đồng/lít ---- đồng/lít 16.017 đồng/lít 16.290 đồng/lít 13.036 đồng/kg 17.947 đồng/lít
26/03/2015 18.306 đồng/lít ---- đồng/lít 15.888 đồng/lít 16.073 đồng/lít 12.653 đồng/kg 17.976 đồng/lít
11/03/2015 19.138 đồng/lít ---- đồng/lít 16.771 đồng/lít 17.160 đồng/lít 13.688 đồng/kg 18.808 đồng/lít
24/02/2015 18.178 đồng/lít ---- đồng/lít 17.105 đồng/lít 17.558 đồng/lít 13.843 đồng/kg 17.848 đồng/lít
05/02/2015 16.192 đồng/lít ---- đồng/lít 15.161 đồng/lít 15.931 đồng/lít 12.444 đồng/kg 16.192 đồng/lít
21/01/2015 15.677 đồng/lít ---- đồng/lít 15.179 đồng/lít 15.620 đồng/lít 11.856 đồng/kg ---- đồng/lít
06/01/2015 17.574 đồng/lít ---- đồng/lít 16.638 đồng/lít 17.114 đồng/lít 12.934 đồng/kg ---- đồng/lít
22/12/2014 17.881 đồng/lít ---- đồng/lít 16.999 đồng/lít 17.400 đồng/lít 13.135 đồng/kg ---- đồng/lít
06/12/2014 19.939 đồng/lít ---- đồng/lít 18.413 đồng/lít 18.971 đồng/lít 14.827 đồng/kg ---- đồng/lít
22/11/2014 20.251 đồng/lít ---- đồng/lít 18.657 đồng/lít 19.250 đồng/lít 15.141 đồng/kg ---- đồng/lít
06/11/2014 21.062 đồng/lít ---- đồng/lít 18.912 đồng/lít 19.379 đồng/lít 15.347 đồng/kg ---- đồng/lít
22/10/2014 22.341 đồng/lít ---- đồng/lít 19.762 đồng/lít 20.060 đồng/lít 16.572 đồng/kg ---- đồng/lít
12/10/2014 23.111 đồng/lít ---- đồng/lít 20.462 đồng/lít 20.722 đồng/lít 17.356 đồng/kg ---- đồng/lít
29/09/2014 23.569 đồng/lít ---- đồng/lít 21.127 đồng/lít 21.357 đồng/lít 17.869 đồng/kg ---- đồng/lít
18/09/2014 23.722 đồng/lít ---- đồng/lít 21.506 đồng/lít 21.670 đồng/lít 18.100 đồng/kg ---- đồng/lít
08/09/2014 23.714 đồng/lít ---- đồng/lít 21.770 đồng/lít 21.920 đồng/lít 18.225 đồng/kg ---- đồng/lít
28/08/2014 23.746 đồng/lít ---- đồng/lít 21.939 đồng/lít 22.077 đồng/lít 18.328 đồng/kg ---- đồng/lít
17/08/2014 24.810 đồng/lít ---- đồng/lít 22.170 đồng/lít 22.320 đồng/lít 18.440 đồng/kg ---- đồng/lít
06/08/2014 25.119 đồng/lít ---- đồng/lít 22.177 đồng/lít 22.322 đồng/lít 18.442 đồng/kg ---- đồng/lít
27/07/2014 25.915 đồng/lít ---- đồng/lít 22.334 đồng/lít 22.464 đồng/lít 18.536 đồng/kg ---- đồng/lít
06/07/2014 26.148 đồng/lít ---- đồng/lít 22.824 đồng/lít 22.953 đồng/lít 18.997 đồng/kg ---- đồng/lít
22/06/2014 25.538 đồng/lít ---- đồng/lít 22.556 đồng/lít 22.544 đồng/lít 18.860 đồng/kg ---- đồng/lít
11/06/2014 25.341 đồng/lít ---- đồng/lít 22.536 đồng/lít 22.377 đồng/lít 18.702 đồng/kg ---- đồng/lít
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph