• Thông cáo báo chí công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012
  Bộ Công Thương công bố các nội dung về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của EVN như sau:

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày  27  tháng 12  năm 2013


  THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  Về công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012

  Thực hiện quy định về kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, ngày 04 tháng 9 năm 2012 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6319/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

  Tổ công tác kiểm tra để tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện bao gồm đại diện: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2013, Tổ công tác đã kiểm tra thực tế tại Công ty mẹ - EVN và một số đơn vị thành viên của EVN.

  Căn cứ vào kết quả kiểm tra, tính toán của Tổ công tác, Bộ Công Thương công bố các nội dung về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của EVN như sau:

  I. Cơ sở pháp lý

  Cơ sở pháp lý của việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 bao gồm các văn bản:

  1. Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

  2. Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công Thương ban hành quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản.

  3. Quyết định số 6319/QĐ-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của EVN.

  II. Nguyên tắc kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện

  Trong quá trình kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện 2012, Tổ công tác đã căn cứ vào các nguyên tắc sau để phân tách và kiểm tra các thành phần chi phí:

  1. Giá thành sản xuất kinh doanh điện chỉ bao gồm giá thành sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện, không bao gồm lĩnh vực khác.

  2. Tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành.

  3. Chi phí mua điện từ các nhà máy điện độc lập, từ các nhà máy điện đã cổ phần hoá có ký hợp đồng mua bán điện với EVN, chi phí của các nhà máy điện thuộc công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập với EVN xác định thông qua hợp đồng mua bán điện.

  4. Chi phí sản xuất điện từ các nhà máy hạch toán phụ thuộc EVN được xác định theo các yếu tố chi phí sản xuất điện căn cứ vào số liệu chi phí đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

  5. Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 căn cứ trên các tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp, gồm: Báo cáo chi phí và giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của EVN do kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) kiểm toán; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 sau kiểm toán của EVN, báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập kiểm toán của Công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên; hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện; tài liệu do các đơn vị được kiểm tra cung cấp theo yêu cầu của Tổ công tác. EVN chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của các số liệu báo cáo cho Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện theo Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

  6. Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 không bao gồm thanh kiểm tra việc chấp hành của EVN đối với các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, các quy định về đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình điện và mua sắm thiết bị. Khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan, giá thành sản xuất kinh doanh điện sẽ được hiệu chỉnh phù hợp.

  III. Giá thành sản xuất kinh doanh điện các khâu

  Năm 2012, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 105,47 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất hệ thống điện là 8,85%, thấp hơn 0,38% so với thực hiện năm 2011 (9,23%) và thấp hơn 0,35% so với kế hoạch năm 2012 (9,2%) quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2012-2016.

  Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 139.489,15 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đ/kWh, trong đó:

  - Tổng chi phí khâu phát điện là 107.199,04 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.016,4 đ/kWh.

  - Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 8.771,55 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 83,17 đ/kWh.

  - Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 22.958,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 217,67 đ/kWh.

  - Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 560,38 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 5,31 đ/kWh.

  Doanh thu bán điện năm 2012 là 143.893,78 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đ/kWh).

  IV. Kết quả sản xuất kinh doanh điện

  Tổng số lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành đến 31/12/2012 là 19.877,76 tỷ đồng, trong đó:

  - Lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện đến 31/12/2012 là 4.736,7 tỷ đồng (riêng sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2012 lãi 4.404,63 tỷ đồng);

  - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán là 15.109,52 tỷ đồng;

  - Chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn là 31,54 tỷ đồng./.

                                                                               BỘ CÔNG THƯƠNG

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph